Vàng Nữ trang

ECN Options nhận sản xuất đơn đặt hàng theo kho mẫu hiện có hoặc theo yêu cầu riêng của ừng khách hàng.

Đối với mẫu ECN Options:

  • Số lượng mẫu/đơn hàng: 20 sản phẩm trở lên
  • Số lượng sản phẩm/mẫu: 05 sản phẩm trở lên
  • Thời gian giao hàng: từ 07 đến 10 ngày kể từ ngày nhận đơn hàng
  • Chi phí % hao hụt và tiền công được thể hiện chi tiết tại tem sản phẩm mẫu.

Đối với mẫu của khách hàng:

  • Số lượng mẫu/đơn hàng: 20 sản phẩm trở lên
  • Số lượng sản phẩm/mẫu: 10 sản phẩm trở lên
  • Thời gian giao hàng: từ 10 đến 20 ngày kể từ ngày nhận đơn hàng

Chi phí % hao hụt và tiền công được thông báo khi nhận đơn đặt hàng.